#define LIST_HEAD_INIT(name) { &(name), &(name) } 解释

对linux内核中#define LIST_HEAD_INIT(name) { &(name), &(name) }
的解释:
来看数据结构体:
struct list_head {
        struct list_head *next, *prev;
};
宏定义如下:
#define LIST_HEAD_INIT(name) { &(name), &(name) }
#define LIST_HEAD(name) struct list_head name = LIST_HEAD_INIT(name)
举例如下:
struct list_head foo = { &(foo) , &(foo)}
相当于:
struct list_head foo;
foo.next = &foo;
foo.prev = &foo;
另一个例子:
struct list_head test = LIST_HEAD (check);
LIST_HEAD (check);
在C语言中我们使用的结构体对应实例:
例如:
struct student{
long int num;
char name[20];
char sex;
char addr[20];
}a={10101,"Li yong tian",'M',“513477736”};
a的初始化是四项,与结构体的成员是一一对应的。
而结构体中:
struct list_head foo = { &(foo) , &(foo)}
在本文中等价与:
struct list_head {
       struct list_head *next, *prev;
} foo = { &(foo) , &(foo)};

按照成员的对应赋值就是: struct list_head foo; foo.next = &foo; foo.prev = &foo;    

相关文章
相关标签/搜索