electron进程与进程之间的通信

主进程

在 Electron 里,运行 package.json 里 main 脚本的进程被称为主进程。在主进程运行的脚本可以以创建 web 页面的形式展示 GUI。

渲染进程

由于 Electron 使用 Chromium 来展示页面,所以 Chromium 的多进程结构也被充分利用。每个 Electron 的页面都在运行着自己的进程,这样的进程我们称之为渲染进程。

在一般浏览器中,网页通常会在沙盒环境下运行,并且不允许访问原生资源。然而,Electron 用户拥有在网页中调用 Node.js 的 APIs 的能力,可以与底层操作系统直接交互。

主进程与渲染进程之间的通信

 • 可以从主进程中直接发送消息给渲染进程
//main.js
//从主进程发送消息给渲染进程

mainWindow.webContents.send('main-process-messages', 'main-process-messages show')
//index.html,渲染进程中接收消息
const electron = require('electron')
const ipcRenderer = electron.ipcRenderer
ipcRenderer.on('main-process-messages', function(event, message){
  alert(message)
})
 • 通过ipcRenderer和ipcMain进行通信

  这个是从渲染进程中发起
//index.html,渲染进程
onst electron = require('electron')
const ipcRenderer = electron.ipcRenderer
function sendTypeOne() {
  //向主进程发送消息
  ipcRenderer.send('MainMsgFromRender','hellow')
}

// 监听主进程返回的消息
ipcRenderer.on('RenderMsgFromMain', function (event, arg) {
  alert(arg)
})
//main.js
const electron = require('electron')
//主进程
const ipcMain = electron.ipcMain
ipcMain.on('MainMsgFromRender',function (event, arg) {
  console.log(arg)
  event.sender.send('RenderMsgFromMain',arg)
})
 • 通过全局变量
//main.js
global.sharedObject = {
  newTel: '000'
}
//index.html,渲染进程
const remote = require('electron').remote
function sendTypeTwo() {
  alert(remote.getGlobal('sharedObject').newTel)
}

做了一个小demo,可以下载看看了解更清楚。
demo

相关文章
相关标签/搜索