es6数组新增的方法

 1. forEach 循环
  1 // 遍历数组,无返回值,不改变原数组,仅仅只是遍历
  2 let arr = [2,3,4,5];
  3 arr.forEach((item, index)=>console.log(item));
 2. map
  1 // 1个对1个映射, 循环什么最后return什么,不会改变原数组,返回一个新的数组.
  3 // 举个栗子:
  4 let arr =[22,55,67,33,99,70];
  5 let result = arr.map((item, index, arr)=>{
  6   return item > 60 ?‘ 及格‘ : ‘不及格‘;
  7 })
  8 console.log(result);
 3. every
  1 // 遍历数组每一项,每一项返回true, 则最终结果为true。
  2 // 注意:当任何一项返回false时,停止遍历,返回false。不改变原数组
  3 // 举个栗子:
  4 let arr = [1,2,3,4];
  5 let flag = arr.every((item,index,arr) => item > 1); 
  6 //结果为false
 4. some
  1 // 遍历数组每一项,有一项返回true,就返回true,当任何一项返回true时,则停止遍历,返回true;
  2 // 举个栗子:
  3 var arr = [1,2,3,4];
  4 let flag = arr.some((item,index,arr) => { return item > 1 })
  5 // 结果为false
 5. reduce
   1 // (汇总) 1堆对1个,求和或者求平均数
   2 // 举个栗子:
   3 // temp是每次的临时变量是第n次和第n+1次的临时和,item是每次要往上加的值,index是每次循环的index
   4 let store = [22,44,33,56,70,83,80];
   5 let total = store.reduce((temp,item,index)=>{ return temp+item; })
   6 console.log(total)
   7 // 要是求平均数 就应该再最后一次时用总数除以数组的长度。
   8 
   9 let store = [22,44,33,56,70,83,80]
  10 let total = store.reduce((temp,item,index)=>{
  11   if (index!=arr.lenth-1){ //不是最后一次
  12      return temp+item;
  13   }else{ //是最后一次
  14      return (temp+item)/arr.length;
  15   }
  16 })
  17 console.log(total)
 6. filter
  // 过滤器 通过返回true或者false来确认最终的结果
  // 举个栗子:
  let num = [2,4,76,87,35,66];
  let result = num.filter(item=>item%3===0)
  console.log(result);
相关文章
相关标签/搜索