SM2和RSA比较

SM2和RSA都是公钥密码算法

RSA密钥强度    椭圆曲线密钥强度     攻破时间(年)

    512                      106                           104已破

    768                       132                           108已破

    1024                     160                           1011

     2048                     210                          1020

 

算法                    签名速度(次/秒)                              验签速度(次/秒)

1024RSA              2792                                                 51224

2048RSA              455                                                   15122

256SM2                4095                                                  871

相关文章
相关标签/搜索
每日一句
    每一个你不满意的现在,都有一个你没有努力的曾经。
公众号推荐
   一个历史类的公众号,欢迎关注
一两拨千金