Delphi安装*.pas扩展名的控件

    Delphi开发,用的最多的就是各种控件了,有时下载的控件是pas后缀的,这时可按如下步骤安装以进行使用:

    1. 新建"Package-Delphi"项目工程

    

    2. 在添加下载的pas后缀控件包

    

    注意是在"Contains"文件夹右键添加,这里添加了"SPComm"组件:

    

    3. 控件安装

    

   编译报如下错误:

    

    做相应修改:

    

    圈住的地方由"Char"修改为"AnsiChar"

   

    圈住的地方由"PChar"修改为"PAnsiChar",再次安装,成功:

    

   4. 确认安装成功

    可以找到安装的组件:

    

    拖入控件,编译,提示如下:

    

    添加库依赖路径"Tools"-"Option":

    

    添加dcu文件所在路径即可。

相关文章
相关标签/搜索