javascript – 从指定键以外的对象中删除所有元素?

我有一个对象:

"languages": {
  "en":["au", "uk"],
  "de":["de"],
  ....
 }

我怎样才能删除除指定键之外的所有内容,所以如果我指定’en’我只想要一个包含“en”的对象:[“au”,“uk”]

简单地说,您可以使用指定的字段创建一个新对象;

var key = 'en';

var o = {
  "languages": {
    "en": ["au", "uk"],
    "de": ["de"]
  }
}

var res = {}

res[key] = o.languages[key];
相关文章
相关标签/搜索