python函数的基本语法

函数:

 一次定义,多次调用,函数可以变相看成变量
函数的阶段:

 1.定义阶段

 2调用阶段

形参和实参:

 定义阶段的参数叫形参,调用阶段的参数叫实参

函数的几种基本用法:

#多变量

def test(name,age):
 print("在下%s,今年%s,请问有何贵干!"%(name,age))
a = test(‘赵日天‘,‘18‘)
>>> 在下赵日天,今年18,请问有何贵干!
def test(name,age="18"):
 print("在下%s,今年%s,请问有何贵干!"%(name,age))
a = test(‘赵日天‘)
>>> 在下赵日天,今年18,请问有何贵干!

# *args可以传入多个实参

def test(a,*args):
 print(a)
 print(args)
test(‘a‘,1,1,1,1)
>>> a
>>> 1,1,1,1,1
test([‘a‘,‘b‘],‘a‘,‘b‘)
>>> [‘a‘, ‘b‘]
>>> (‘a‘, ‘b‘)

#**kwargs:可以传入多个键值对

#当元组中只有一个元素时,必须加一个‘,’。
def test(a,*args,**kwargs):
 print(a)
 print(args)
 print(kwargs)
test(1,[‘a‘,‘b‘,‘c‘],**{‘name‘:‘老郭‘,‘age‘:23})
>>> 1
>>> ([‘a‘, ‘b‘, ‘c‘],)
>>> {‘name‘: ‘老郭‘, ‘age‘: 23}

eg:
小实例:分开打印

def test(*args, **kwargs):
 if args:
  print(args)
 if kwargs:
  print(kwargs)
test(1,2,3,4,5,6,a=100,b=200)
>>> (1, 2, 3, 4, 5, 6)
>>> {‘a‘: 100, ‘b‘: 200} 

# return:返回一个函数的执行结果,

# 并且return往后的代码将不会被执行,return可以返回任意数据类型

n=3
def test(x,y):
  return x + y
res = test(1,2)
if n == res:
  print(‘==‘)
else:
  print(‘!=‘)
>>> ==
def test(x,y):
 print(x + y)
res = test(1,2)
>>> 3

#函数的名字就是内存地址,并且函数的内存地址加()就是调用

def test():
 n1 = 1
 n2 = 2
 n3 = 3
 dict1 = {‘name1‘:n1,‘name2‘:n2, ‘name3‘:n3}
 return dict1
print(test)
>>> <function test at 0x0000021D5CE91F28>
相关文章
相关标签/搜索