C语言运算符的优先级与结合性

运算符(优先级从高到低) 结合性
++(后缀)  --(后缀)  ()(调用函数)  [ ]  { }  .  -> 从左到右
++(前缀) --(前缀) -  +  ~ ! sizeof *(取值) &(地址) (都是一元运算符) 从右到左
(type name) 从右到左
*  /  % 从左到右
+  - (二元运算符) 从左到右
<<  >> 从左到右
<  >  <=  >= 从左到右
== != 从左到右
& 从左到右
^ 从左到右
| 从左到右
&& 从左到右
|| 从左到右
?:(条件表达式) 从右到左
=  *=  /=  %=  +=  -=  <<=  >>=  &=  |=  ^= 从右到左
,(逗号运算符) 从左到右
相关文章
相关标签/搜索