CF1004F Sonya and Bitwise OR 线段树

链接

题意:

分享图片

 

 

题解:

 • 看起来很像是一棵线段树
 • 或只会越来越大  一共也只有log级别 所以可以给每个点开一个vector 保存前缀和后缀  保证每个vector里面不超过二十个  所以复杂度是够的
 • 合并答案的时候只要枚举左区间的后缀和右区间的前缀即可  
 • 合并后缀的时候只要 先设置temp为右子树的后缀  然后枚举左子树的后缀  与 当前后缀的最后一个比较即可  如果是一样的放在一起  不一样或上去  所以对于前缀和后缀的vector来说  越后面的数字一越多!!!
分享图片
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=1e5+100;
#define ll long long
int n,m,x,a[N];
struct node
{
  vector<pair<int,int> >pre,last;
  ll ans;
  node(){ans=0;}
}t[N<<2];
ll getans(node &a,node &b)
{
  ll ans=0;
  for(auto &i:a.last)for(auto &j:b.pre)
  if((i.first|j.first)>=x)ans+=(ll)i.second*(ll)j.second;
  return ans;
}
node push_up(node &a,node &b)
{  
  if(a.last.size()==0)return b;
  if(b.last.size()==0)return a;
  node temp;
  temp.ans=a.ans+b.ans;
  temp.ans+=getans(a,b);

  temp.last=b.last;
  int u=temp.last.back().first;
  for(auto &v: a.last)
  {  
    if((v.first|u)==u)temp.last.back().second+=v.second;
    else temp.last.push_back({(v.first|u),v.second}),u=(u|v.first);
  }
  temp.pre=a.pre;
  u=temp.pre.back().first;
  for(auto &v: b.pre)
  {
    if((v.first|u)==u)temp.pre.back().second+=v.second;
    else temp.pre.push_back({(v.first|u),v.second}),u=(u|v.first);
  }
  return temp;
}
void build(int l,int r,int pos)
{
  if(l==r)
  {  
    t[pos].last.push_back({a[l],1});
    t[pos].pre.push_back({a[l],1});
    t[pos].ans=a[l]>=x;
    return ;
  }
  int m=(l+r)>>1;
  build(l,m,pos<<1);build(m+1,r,pos<<1|1);
  t[pos]=push_up(t[pos<<1],t[pos<<1|1]);
}
void upnode(int xx,int v,int l,int r,int pos)
{
  if(l==r)
  {  
    a[l]=v;
    t[pos].ans=a[l]>=x;
    t[pos].pre.clear();t[pos].last.clear();
    t[pos].pre.push_back({v,1});
    t[pos].last.push_back({v,1});
    return ;
  }
  int m=(l+r)>>1;
  if(xx<=m)upnode(xx,v,l,m,pos<<1);
  else upnode(xx,v,m+1,r,pos<<1|1);
  t[pos]=push_up(t[pos<<1],t[pos<<1|1]);
}
node qsum(int L,int R,int l,int r,int pos)
{
  if(L<=l&&r<=R)return t[pos];
  int m=(l+r)>>1;
  node ans;
  if(L<=m)
  {
    node t=qsum(L,R,l,m,pos<<1);
    ans=push_up(t,ans);
  }
  if(R>m)
  {
    node t=qsum(L,R,m+1,r,pos<<1|1);
    ans=push_up(ans,t);
  }
  return ans;
}
int main()
{  
  cin>>n>>m>>x;
  for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i]);
  build(1,n,1);int op,u,v;
  while(m--)
  {
    scanf("%d%d%d",&op,&u,&v);
    if(op==1)upnode(u,v,1,n,1);
    else printf("%lld\n",qsum(u,v,1,n,1).ans);
  }
  return 0;
}
View Code
相关文章
相关标签/搜索