web压力测试工具siege

web压力测试工具siege:

安装:

wget http://download.joedog.org/siege/siege-3.1.0.tar.gz

tar zxvf siege-3.1.0.tar.gz

cd siege-3.1.0

./configure

make && make install

使用:

siege -c 200 -r 200 http://ip

注:

-c 并发用户数
-r 重复次数

结果会显示总处理次数,成功率,总使用时间,响应时间,平均每秒处理次数,实际最高并发连接数,失败处理次数等

相关文章
相关标签/搜索