php 二维|数组|合并 多个一维数组合并成二维数组

标签:一维数组与二维数组的应用;

作者:zone_dubai

时间:2011.7.20

1.多个一维数组合并成二维数组

$Arr1=array("怎","实","高");
$Arr2=array("么","现","兴");
$Arr3=array("样","了","吗");

$Arr4 = array();
foreach ($Arr1 as $k => $r) {
     $Arr4[] = array($Arr1[$k],$Arr2[$k],$Arr3[$k]);
}
echo '<pre>';
print_r($Arr4);

 

2.将二维数组分割为一维数组(键个),(以二维数组的键分割)

$arr_temp0  = array();
$arr_temp1  = array();
$arr_temp2 = array();
for($i=0;$i<count($Arr4);$i++){
 $arr_temp  = 'arr_temp'.$i;
 $$arr_temp = $Arr4[$i];
 }

 echo '<pre>';

print_r($arr_temp0 );

print_r($arr_temp1 );

print_r($arr_temp2 );

3,最近帮朋友整了个关于二维数组变成一维数组的程序。同上面的数组的应用,有所差别,虽然实现了,但不是很理想。欢迎大家指点……

//二维数组变一维数组,将二维数组中的2个数组中的相同的键的值进行组合。最终变为一个一维数组:如:$newArr=arr('5340-5341','5342-5343','5344-5345');
$arr= array(Array(5340,5342,5344),Array(5341,5343,5345));
$temp = array_merge($arr[0],$arr[1]);
$str = paixu($temp);
$newStr = substr_replace($str,',',9,1);
$newStr1 = substr_replace($newStr,',',19,1);
$newArr = explode(',',$newStr1);
echo '<pre>';
print_r($newArr);

function paixu($temp){ 
 $n=count($temp);
 for ($i=0;$i<$n;$i++) {     
  for ($j=$n-2;$j>=$i;$j--){ 
   if($temp[$j+1]<$temp[$j]){    
    $tmp = $temp[$j+1]; 
    $temp[$j+1]=$temp[$j]; 
    $temp[$j]=$tmp; 
   } 
  } 
 } 
 $temp=implode("-",$temp);
 return $temp; 

 欢迎大家指点

相关文章
相关标签/搜索