Qt中 int ,float ,double转换为QString

Qt中 int ,float ,double转换为QString

有两种方法

1.使用

QString::number();

如:

 1. long a = 63;  
 2. QString s = QString::number(a, 10);             // s == “63”  
 3. QString t = QString::number(a, 16).toUpper();     // t == “3F”  
(解释,变量a为int型或者float,double。10和16为进制) toUpper是大写

2.使用

 1. long a = 63;  
 2. QString s = QString(”%1”).arg(a);  
这个嘛,我不常用


把QString转换为 double类型

方法1.

 1. QString str=“123.45”;  
 2. double val=str.toDouble(); //val=123.45  


方法2.很适合科学计数法形式转换

 1. bool ok;  
 2. double d;  
 3. d=QString(”1234.56e-02”).toDouble(&ok); //ok=true;d;12.3456.  


 

把QString转换为float形

1.

 1. QString str=“123.45”;  
 2. float d=str.toFloat(); //d=123.45  

2.

 1. QString str=“R2D2”;  
 2. bool ok;  
 3. float d=str.toFloat(&ok); //转换是被时返回0.0,ok=false;  

把QString形转换为整形

1.转换为十进制整形

注意:基数默认为10。当基数为10时,并且基数必须在2到36之

间。如果基数为0,若字符串是以0x开头的就会转换为16进制,若以0开头就转换为八进制,否则就转换为十进制。

 1. Qstring str=“FF”;  
 2. bool ok;  
 3. int dec=str.toInt(&ok,10); //dec=255 ; ok=rue  
 4. int hex =str.toInt(&ok,16); //hex=255;ok=true;  


3.常整形转换为Qstring形

 1. long a =63;  
 2. QString str=QString::number(a,16); //str=”3f”;  
 3. QString str=QString::number(a,16).toUpper(); //str=”3F”;  


Qstring 转换char*问题!

方法一:

 1. QString qstr(“hello,word”);  
 2. const char * p = qstr.toLocal8Bit().data();  


方法二:
 1. const char *p = qstr.toStdString().data();  


转换过来的是常量

把当前时间转化为QString…

public QDateTime qdate = QDateTime.currentDateTime();
datetime = qdate.toString(“yyyy年MM月dd日ddddhh:mm:ss”);
如果不是QTime和QDate类比如说:通过TCP/IP接收到的char unsigned char 类等如何转换为QString类
QString Time2String( DWORD dwTime)
{
char cTime[50] = {0};
memset(cTime,0,50);
strftime(cTime,32,”%Y-%m-%d %H:%M:%S”,localtime(&time_t(dwTime)));
return QString(cTime);
}由于我采用Qt来写的界面,所以用到了QString类型

 

1. QString和string的相互转换 

 1. //————————   
 2. // QString and string change   
 3. //————————   
 4. QString s2q(const string &s)  
 5. {  
 6.     return QString(QString::fromLocal8Bit(s.c_str()));  
 7. }  
 8. string q2s(const QString &s)  
 9. {  
 10.     return string((const char *)s.toLocal8Bit());  
 11. }  
//————————

2. QString to Char*
 1. QString data;  
 2. data.toLatin1().data();  

3. char to number
 1. int char2num(char ch)  
 2. {  
 3.     if(ch>=‘0’&&ch<=‘9’)return ch-‘0’;  
 4.     else if(ch>=‘a’&&ch<=‘f’)return ch-‘a’+10;  
 5.     return -1;  
 6. }  

4. number to QString
 1. QString::number(number,10);//10表示的是进制,如是16进制,则改为16  

5. uint8_t to QString
 1. uint8_t Message_Digest;   
 2. QString::number(Message_Digest,16);  

6. BYTE* to char[] to QString
 1. QString textshow = NULL;  
 2. BYTE * output = new BYTE[1024];  
 3. for(int i=0; i<16; i++)  
 4. {  
 5.     char pBuff[2];  
 6.     sprintf(pBuff,“%02x”,output[i]);  
 7.     textshow = textshow + pBuff;  
 8. }  

7. string to BYTE [] //其中#define unsigned char  BYTE

 1. ////——————————————-   
 2. //// 将字符串类型转换为BYTE数组   
 3. ////——————————————-   
 4. void CryptClient::HexStrToByte(string str_arr, BYTE byte_arr[24])  
 5. {  
 6.     unsigned char ch1;  
 7.     unsigned char ch2;  
 8.     int k = 0;  
 9.     for (int i=0; i<str_arr.length()-1; i = i+2)  
 10.     {  
 11.         ch1 = str_arr.at(i);  
 12.         ch2 = str_arr.at(i+1);  
 13.         if (ch1>=48 && ch1 <= 57)  
 14.         {  
 15.             ch1 &= 0x0F;  
 16.         }  
 17.         if (ch1>=‘A’ && ch1 <=‘F’)  
 18.         {  
 19.             ch1 &= 0x0F;  
 20.             ch1 += 0x09;  
 21.         }  
 22.         if (ch2 >= 48 && ch2 <= 57)  
 23.         {  
 24.             ch2 &= 0x0F;  
 25.         }  
 26.         if (ch2>=‘A’ && ch2 <=‘F’)  
 27.         {  
 28.             ch2 &= 0x0F;  
 29.             ch2 += 0x09;  
 30.         }  
 31.         ch1<<=4;  
 32.         byte_arr[k] = ch1 + ch2;//int类型转byte类型,有问题   
 33.         k++;  
 34.     }  
 35. }  
////——————————————-

8. BYTE[] to string //上个过程的逆过程

[c-sharp] view plain copy print ?
 1. ////——————————————-   
 2. //// 将BYTE数组转换为字符串类型   
 3. ////——————————————-   
 4. string* byteToHexStr(BYTE byte_arr[], int arr_len)  
 5. {  
 6.     string* hexstr = new string;  
 7.     for(int i=0; i<arr_len; i++)  
 8.     {  
 9.         char hex1;  
 10.         char hex2;  
 11.         int value = byte_arr[i];  
 12.         int v1 = value/16;  
 13.         int v2 = value % 16;  
 14.         //将商转换为字母   
 15.         if (v1>=0 && v1<=9)  
 16.         {  
 17.             hex1 = (char)(48 + v1);  
 18.         }  
 19.         else  
 20.         {  
 21.             hex1 = (char)(55 + v1);  
 22.         }  
 23.         //将余数转成字母   
 24.         if (v2>=0 && v2<=9)  
 25.         {  
 26.             hex2 = (char)(48 + v2);  
 27.         }  
 28.         else  
 29.         {  
 30.             hex2 = (char)(55 + v2);  
 31.         }  
 32.         //将字母连成一串   
 33.         *hexstr = *hexstr + hex1 + hex2;  
 34.     }  
 35.     return hexstr;  
 36. }  
////——————————————-

9. char* to QString
 1. QString keyall1;  
 2. char keych1[MAX_NUM];  
 3. keyall1 = QString(QLatin1String(keych1));  

嗯,基本上程序中就用到了这么多,写出来,留着以后自己参考,要是有人能用到,那就更好啦~~~~~~~~

转载:http://www.360doc.com/content/13/1010/15/12424571_320330123.shtml
相关文章
相关标签/搜索